Aktuali teisinė informacija

  • Namai
  • Aktuali teisinė informacija

Rekomenduojame atkreipti dėmesį, kad nuo 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos
Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 144 straipsnio 8 dalies redakcija. Atlikti pakeitimai:
1. Panaikinama kompensacija už kilnojamojo darbo pobūdį. Pažymėtina, kad iki 2023 m.
birželio 1 d. šio pobūdžio kompensacijos gyventojų pajamų mokesčiu ir valstybinio
socialinio draudimo įmokomis nebuvo apmokestintos.
2. Pažymėtina, kad nuo 2023 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka darbuotojams ir toliau galės
būti mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis,
tačiau tokiu atveju, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo 6 straipsnio 11
dalimi, tokios darbuotojų gautos pajamos bus apmokestinamos
kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 138 straipsnio 3
dalyje reglamentuojamos bendrosios normos dėl mamadienių / tėvadienių suteikimo tuo atveju, kai
darbuotojo darbo laiko norma – 40 valandų per savaitę. Tuo atveju, jei darbuotojas įstaigoje dirba ne
tik pagrindinio, bet ir susitarimo dėl papildomo darbo pagrindu, LR DK 138 straipsnio 3 dalyje
numatytas papildomas laisvas laikas turėtų būti proporcingai didinamas atitinkamai darbuotojo darbo
laiko normai: tarkime, jei darbuotojo darbo laiko norma yra 60 valandų per savaitę, o darbuotojas
augina vieną vaiką iki 12 metų, tokiu atveju darbuotojo darbo laiko norma turėtų būti trumpinama ne
8 valandomis per 3 mėnesius, o proporcingai 12 valandų per 3 mėnesius.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – LR DK) 57 straipsnyje reglamentuojamas
vienas iš darbo sutarties nutraukimo pagrindų – darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be
darbuotojo kaltės. Šio straipsnio 8-9 dalyse numatomos išmokos, kurios priklauso darbuotojui
nutraukus darbo sutartį prieš tai minėto straipsnio pagrindu: 8 dalyje numatoma išeitinė išmoka, o 9
– ilgalaikio darbo išmoka. Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo pagrindus ir dydžius reglamentuoja
Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo
išmokų įstatymas (toliau – Įstatymas). Minėto Įstatymo 10 straipsnyje numatoma:
 1.  10 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama: “Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turinčiam
darbuotojui, jį atleidus iš darbo ir kai tarp jo ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po
atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis <…>.“. Vadinasi, ilgalaikio darbo išmoka
darbuotojui mokama tik tuo atveju, jei: 1) darbo sutartis nutraukiama LR DK 57 straipsnio
pagrindu; 2) su darbuotoju ir darbdaviu per 3 mėnesių laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo
nebuvo sudaryta nauja darbo sutartis. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei darbo sutartis
nutraukiama LR DK 57 straipsnio pagrindu, tačiau įstaiga yra reorganizuojama, ilgalaikio
darbo išmoka turėtų būti išmokama ne vėliau kaip paskutinę darbuotojo darbo dieną.
2.  10 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose reglamentuojami skirtingi ilgalaikio darbo išmokos
dydžiai, proporcingai vertinant darbuotojo darbo vietą išdirbtą darbo terminą:
  – 77,58 procento jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo
išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių
iki dešimt metų;
– 77,58 procento dviejų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio
darbo išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo
dešimt iki dvidešimt metų;
– 77,58 procento trijų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio ilgalaikio darbo
išmoka – kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt ir
daugiau metų.

Normos taikymas:
1. LR DK 112 straipsnio 5 dalis taikoma tik tiems darbuotojams, kurių vaikų
amžius yra iki 3 metų. Kai darbuotojo vaiko amžius yra 3 metai ir daugiau ši
norma netaikoma;
2. Darbo laiko norma mažinama 20 procentų arba proporcingai mažinamas darbo
dienų skaičius;
3. Norma taikoma ir darbuotojams, kurie dirba sutrumpinta darbo laiko norma;
4. Už nedirbtą darbo laiko dalį darbuotojui paliekamas darbo sutartimi nustatytas
darbo užmokestis;
5. Darbuotojams, kuriems taikoma LR DK 112 straipsnio 5 dalis turi teisę gauti
papildomas poilsio dienas (mamadienius/tėvadienius) įprasta LR DK
reglamentuojama tvarka;
6. Sukaupto darbo normos laiko trumpinimo pridėjimo prie kasmetinių atostogų
LR DK nenumato;
7. Nuostata taikoma darbuotojo prašymo pagrindu, tačiau darbdavys įsipareigoja
darbuotojus informuoti apie šią darbuotojo teisę

Augina vieną vaiką iki 12 metų

1 papildoma poilsio diena per tris mėnesius arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius

Augina du vaikus iki 12 metų

1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

Augina tris ir daugiau vaikų iki 12 metų

2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę

Augina vieną vaiką iki 18 metų, kuris turi negalią

1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

Augina du vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu turi negalią

2 papildomos poilsio dienos per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę

Augina du vaikus, kuomet vienas vaikas iki 12 metų, o kitas virš 12 metų, tačiau turi negalią

1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

Augina tris vaikus, kuomet vienas vaikas iki 12 metų, kitas vaikas virš 12 metų, o trečias vaikas virš 12 metų ir turi negalią

 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

Augina tris vaikus, kuomet vienas vaikas iki 12 metų turi negalią, kiti du vaikai iki 18 metų ir turi negalią

 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

Augina tris vaikus, kuomet vienas vaikas iki 12 metų, kiti du vaikai iki 18 metų ir turi negalią

1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę

1.  LR DK 54 straipsnis – išmokos dydis neribojamas, tai šalių susitarimo reikalas;
2. LR DK 55 straipsnis – išmoka nemokama;
3. LR DK 56 straipsnis – 2 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka,
jeigu darbo santykiai tęsėsi daugiau nei 1 metus arba 1 mėnesinio vidutinio dydžio darbo
užmokesčio išeitinė išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei 1 metus;
4. LR DK 57 straipsnis – 2 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu
darbo santykiai tęsėsi daugiau nei 1 metus arba 0,5 mėnesinio vidutinio dydžio darbo užmokesčio
išeitinė išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei 1 metus. Pažymėtina, kad tuo atveju, jei
biudžetinių įstaigų darbuotojas toje pačioje darbo vietoje dirbo ilgiau kaip 5 metus, tokiam
darbuotojui nutraukus darbo sutartį, priklauso ilgalaikio darbo išmoka, kuri išmokama ne anksčiau
kaip po 3 mėnesių ir tik tuo atveju, jei darbuotojas per tą terminą neįsidarbino toje pačioje
biudžetinėje įstaigoje. Šią išmoką išmoka buvęs darbdavys;
5. LR DK 58 straipsnis – išmoka nemokama;
6. LR DK 59 straipsnis – 6 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;
7. LR DK 60 straipsnio 1 dalies 4 punktas – 2 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė
išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi daugiau nei 1 metus arba 1 mėnesinio vidutinio dydžio darbo
užmokesčio išeitinė išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei 1 metus;
8. LR DK 60 straipsnio 1 dalies 5, 7 punktai – 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė
išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi daugiau nei 1 metus arba 0,5 mėnesinio vidutinio dydžio darbo
užmokesčio išeitinė išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei 1 metus;
9. LR DK 62 straipsnis – 2 mėnesinių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu
darbo santykiai tęsėsi daugiau nei 1 metus arba 0,5 mėnesinio vidutinio dydžio darbo užmokesčio
išeitinė išmoka, jeigu darbo santykiai tęsėsi trumpiau nei 1 metus;
10. LR DK 69 straipsnio 4 dalis – 1 mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka
11. LR DK 95 straipsnio 1 dalis – 0,5 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;
12. LR DK 104 straipsnio 2 dalis – 1 mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka

Naudojame sausainėlius tinkamam internetinės svetainės turinio atvaizdavimui bei pateikimui. Taip pat renkame informaciją siekdami gerinti puslapio naudojimo patirtį ir funkcionalumą, bei statistiką. View more
Cookies settings
Sutinku
Nesutinku
Sausainėlių informacija
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Interneto svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies). Pateikiame informaciją kokių tipų slapukai naudojami, kokias funkcijas jie atlieka, bei kaip juos pašalinti.

Slapukai - kas tai?

Didžioji dauguma naršyklių sukonfigūruotos automatiškai priimti slapukus. Naršyklėje galima išjungti slapukų priėmimą, tačiau tai atlikus, prarandamos internetinių svetainių funkcijos, kurios būtinos numatytam svetainės veikimui (pvz., nebelieka galimybės atvaizduoti, kas įsidedama į prekių krepšelį). Visa detaliai aprašyta informacija apie slapukus prieinama svetainėje www.aboutcookies.org. Čia pateikiamos instrukcijos, kaip skirtingose naršyklėse galima atlikti pageidaujamus pakeitimus. Norint pašalinti slapukus iš išmaniojo įrenginio, būtina perskaityti jo naudojimo instrukciją, kadangi priklausomai nuo modelio, operacinės sistemos ir naršyklės, šie reikalavimai gali skirtis.

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: šis slapukų tipas yra būtinas naršymui interneto svetainėje ir naudojimuisi jos funkcijomis, pvz., saugaus ryšio užmezgimui, produktų pirkimui, jų įsidėjimui į krepšelį ir kt. Veikimą gerinantys slapukai: šis slapukų tipas naudojamas rinkti informacijai apie lankytojus, pvz., analizuoti, kurie puslapiai yra dažniausiai lankomi, ar lankytojams buvo atvaizduojami klaidų pranešimai ir kt. Derėtų žinoti, kad veikimą gerinantys slapukai nerenka informacijos, kuria būtų galima atpažinti svetainės lankytoją. Šio tipo slapukų surinkta informacija yra bendrojo pobūdžio, anoniminė, ir naudojama svetainės veiklos optimizavimui. Funkciniai slapukai: šis slapukų tipas leidžia svetainei įsiminti informaciją apie naudotoją (pvz.: lankytojo šalį, naršyklėje nustatytą kalbą ir kt.). Įsiminta informacija panaudojama funkcijų suasmeninimui bei tikslinės informacijos, kuri yra aktuali šiam lankytojui, atvaizdavimui. Funkciniai slapukai negali stebėti naršymo kitose interneto svetainėse, taip pat, šio slapukų tipo informaciją galima padaryti anonimine. Tiksliniai, arba reklaminiai, slapukai: šie slapukai naudojami rodomų reklamų suasmeninimui, kurio tikslas – atitikti lankytojo interesus. Tiksliniais slapukais galima valdyti reklamos parodymų kiekį ir apriboti jos atvaizdavimą, analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą (pvz., paspaudimų ir parodymų santykį).Slapukai Pavadinimas - "FJ_Cookie_Informed", funkcija - slapukų juos naudotojo pasirinkimo įsiminimui, saugojimo terminas - 180 d.? Pavadinimas - "PHPSESSID", funkcija - krepšelio funkcijoms ir prisijungimui, saugojimo terminas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - "livezilla", funkcija - pagalbos realiu laiku suteikimo galimybė lankytojui, saugojimas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - Google (analytics ir adsense) slapukai: "ADSENSE", "CONSENT", "AID", "DV", "GAPS", "NID", "OGPC", "S", "SNID", "__utma", "__ga", funkcija - Google slapukai naudojami naudotojų lankomumo ir veiksmų analizei. Saugojimo terminas - nustato kompanija Google. Pavadinimas - soc. tinklo Facebook slapukai: "datr", "fr", "lu", "reg_fb_gate", "reg_fb_ref", "sb", funkcija - slapukai naudojami atvaizduoti mėgstančiųjų OWEXX Facebook soc. paskyrą profilio nuotraukas ir kiekį. Saugojimo terminas - nustato soc. tinklas Facebook. Pavadinimas - "CID", "UID", "C", funkcija - prisitaikančių formų įskiepis, saugojimas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - YouTube slapukai: "CONSENT", "PREF", "VISITOR_INFO01_LIVE", "YSC", "_GA", funkcija - Youtube įskiepio funkcionavimui, video medžiagos atvaizdavimui projekte. Saugojimo terminas - nustato Youtube.
Save settings
Cookies settings