Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje

  • Namai
  • Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje

Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras organizuoja lietuvių kalbos kursus ES, Europos laisvosios prekybos organizacijos piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje. Taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje ne trumpiau nei metus.

Užimtumo tarnyba kalbos kursus finansuoja tiek darbo ieškantiems, tiek jau dirbantiems žmonėms. Asmuo turi būti registruotas užimtumo tarnyboje.

Kursų trukmė 90 akademinių valandų.

Nedirbantiems asmenims pamokos vyks po 6 akademines valandas per dieną, iš viso 15 dienų, t.y. 3 savaites.

Dirbantiems asmenims pamokos vyks nuo 17 val. po 3,3 akademines valandas 3 kartus per savaitę, iš viso 27 dienas, t.y. 2 mėnesius.

Kursų vieta: Pakalnės 6a, Šiauliai.

Vasario 5 – balandžio 10 dienomis vyksta mokymai dirbantiems asmenims (A1 lygis)

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

A1 lygis (pradedantis vartotojas) – pasiekęs šį lygį asmuo geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, esant konkrečiam poreikiui. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra tam pasirengęs. Geba trumpai ir paprastai parašyti neoficialų raštelį,  įrašyti asmens duomenis anketoje (vardą, pavardę, pilietybę, adresą).

A2 lygis (pradedantis vartotojas). Lietuvių kalbos pagrindų kursas skirtas tiems, kurie jau yra pramokę lietuvių kalbos ir nori tobulinti savo gebėjimus suprasti, kalbėti, rašyti ir skaityti A2 mokėjimo lygiu.  Pasiekęs šį lygį asmuo geba suprasti trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus ir dažnai vartojamus posakius įprastomis  kasdienio gyvenimo temomis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus, pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius), paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius. Taip pat geba suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą, naudotis mažiausiu pareigų terminijos kiekiu.

Susidarius grupei informuosime visus užsiregistravusius išsiųsdami žinutę registracijos formoje nurodytu el. paštu.

Informacija: mobilusis telefonas +370 65225122 arba el. paštu j. kazanaviciene@siauliai.lt

Курсы литовского языка для лиц, зарегистрированных в службе занятости

Образовательный центр самоуправления города Шяуляй организует курсы литовского языка для проживающих в Литве граждан ЕС, Европейской организации свободной торговли и членов их семей. Также для граждан третьих стран, имеющих разрешение на жительство в Литве не менее одного года.

Служба занятости финансирует курсы как для  безработных, так и для уже работающих людей. Человек должен быть зарегистрирован в службе занятости.

Продолжительность курса составляет 90 академических часов.

Для безработных занятия будут проводиться по 6 академических часов в день, всего 15 дней, т.е. 3 недели.

Занятия для работающих будут проходить с 17 по 3,3 академических часа 3 раза в неделю, всего 27 дней, т.е. 2 месяца.

Курсы будут проходить по адресу: Пакалнес 6а, Шяуляй.

С 5 февраля по 10 апреля проводится обучение для работающих (уровень А1)

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Уровень А1 (начинающий пользователь) – человек, достигший этого уровня, способен понимать и использовать известные основные выражения и базовые фразы в конкретной потребности. Умеет представить себя и других, задать вопросы личного характера (например, где живет, кого знает, какими вещами владеет) и ответить на эти же вопросы. Умеет общаться очень просто, главное, чтобы собеседник говорил медленно, четко и был к этому готов. Умеет написать короткую и простую неформальную записку, ввести в форму личные данные (имя, фамилия, национальность, адрес).

Уровень А2 (начинающий пользователь). Базовый курс литовского языка предназначен для тех, кто уже учил литовский язык и хочет улучшить свои навыки понимания, разговорной речи, письма и чтения на уровне владения A2. На этом уровне человек может понимать короткие, хорошо структурированные устные и письменные тексты и часто употребляемые выражения на общие темы повседневной жизни (например, о человеке, семье, покупках, краеведении, работе). Умеет говорить на конкретные известные темы, заполнять типовые бланки документов, писать неформальные короткие тексты (например, объявления, письма), уметь простым языком рассказывать о своем образовании, ближайшем окружении, основных потребностях. Также способен понимать устный и письменный текст, использовать минимальное количество терминологии.

Как только группа будет сформирована, мы проинформируем всех зарегистрировавшихся, отправив сообщение на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме.

Информация: мобильный телефон +370 65225122 или электронная почта  j.kazanaviciene@siauliai.lt

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvių kalbos kursai Ukrainos piliečiams

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kviečia ukrainiečius į lietuvių kalbos kursus (A2 lygis).

Kursai nemokami. Kursas trunka 10 savaičių, trys užsiėmimai po 2 valandas per savaitę.

Tikimasi, kad kursai prasidės balandžio antroje pusėje. Užsiėmimai vyks nuo 16:30 pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Kursai vyks Pakalnės 6A, Šiauliai.

Informacija: mob. tel. +370 65225122.

REGISTRACIJA (A2 lygis)

РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ЗАКРЫТА. Новообразованные группы мы будем анонсировать на нашей странице, следите за информацией.

Образовательный центр Шяуляйского городского самоуправления приглашает на курсы литовского языка (уровень А2).

Курсы бесплатные.   Курс длится 10 недель, с тремя занятиями по 2 часа в неделю.

Ожидается, что курсы начнутся во второй половине апреля. Занятия будут проходить с 16:30 по понедельникам, средам и четвергам.   Курсы будут проходить на ул. Pakalnės 6А, Шяуляй.

Информация: мобильный телефон +370 65225122.

РЕГИСТРАЦИЯ на курсы литовского языка (уровень А2)

Уровень А2 (начинающий пользователь). Базовый курс литовского языка предназначен для тех, кто уже учил литовский язык и хочет улучшить свои навыки понимания, разговорной речи, письма и чтения на уровне владения A2. На этом уровне человек может понимать короткие, хорошо структурированные устные и письменные тексты и часто употребляемые выражения на общие темы повседневной жизни (например, о человеке, семье, покупках, краеведении, работе). Умеет говорить на конкретные известные темы, заполнять типовые бланки документов, писать неформальные короткие тексты (например, объявления, письма), уметь простым языком рассказывать о своем образовании, ближайшем окружении, основных потребностях. Также способен понимать устный и письменный текст, использовать минимальное количество терминологии.


Lietuvių kalbos kursai Ukrainos piliečiams/Курсы литовского языка для граждан Украины

Šiandien, gruodžio 13 d., jau atsisveikiname su paskutiniąja suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, besimokančių lietuvių kalbos, grupe.
2022 m. kovo – gruodžio mėnesiais Švietimo centre bazines lietuvių kalbos (A1 lygis) įgijo 123 asmenys, bei patobulino jau įgytas lietuvių kalbos žinias (A2 lygis) 27 asmenys – iš viso dirbo 13 grupių.

Naujos grupės bus renkamos gavus finansavimą. Sekite informaciją.

Informacija tel. +370 65225122 arba +370 68076955.

 

Новые группы будут набираться по мере поступления финансирования. Следите за информацией.

Информация по тел. +370 65225122 или +370 68076955.

Naudojame sausainėlius tinkamam internetinės svetainės turinio atvaizdavimui bei pateikimui. Taip pat renkame informaciją siekdami gerinti puslapio naudojimo patirtį ir funkcionalumą, bei statistiką. View more
Cookies settings
Sutinku
Nesutinku
Sausainėlių informacija
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Interneto svetainėse naudojame slapukus (angl. cookies). Pateikiame informaciją kokių tipų slapukai naudojami, kokias funkcijas jie atlieka, bei kaip juos pašalinti.

Slapukai - kas tai?

Didžioji dauguma naršyklių sukonfigūruotos automatiškai priimti slapukus. Naršyklėje galima išjungti slapukų priėmimą, tačiau tai atlikus, prarandamos internetinių svetainių funkcijos, kurios būtinos numatytam svetainės veikimui (pvz., nebelieka galimybės atvaizduoti, kas įsidedama į prekių krepšelį). Visa detaliai aprašyta informacija apie slapukus prieinama svetainėje www.aboutcookies.org. Čia pateikiamos instrukcijos, kaip skirtingose naršyklėse galima atlikti pageidaujamus pakeitimus. Norint pašalinti slapukus iš išmaniojo įrenginio, būtina perskaityti jo naudojimo instrukciją, kadangi priklausomai nuo modelio, operacinės sistemos ir naršyklės, šie reikalavimai gali skirtis.

Slapukų tipai

Būtinieji slapukai: šis slapukų tipas yra būtinas naršymui interneto svetainėje ir naudojimuisi jos funkcijomis, pvz., saugaus ryšio užmezgimui, produktų pirkimui, jų įsidėjimui į krepšelį ir kt. Veikimą gerinantys slapukai: šis slapukų tipas naudojamas rinkti informacijai apie lankytojus, pvz., analizuoti, kurie puslapiai yra dažniausiai lankomi, ar lankytojams buvo atvaizduojami klaidų pranešimai ir kt. Derėtų žinoti, kad veikimą gerinantys slapukai nerenka informacijos, kuria būtų galima atpažinti svetainės lankytoją. Šio tipo slapukų surinkta informacija yra bendrojo pobūdžio, anoniminė, ir naudojama svetainės veiklos optimizavimui. Funkciniai slapukai: šis slapukų tipas leidžia svetainei įsiminti informaciją apie naudotoją (pvz.: lankytojo šalį, naršyklėje nustatytą kalbą ir kt.). Įsiminta informacija panaudojama funkcijų suasmeninimui bei tikslinės informacijos, kuri yra aktuali šiam lankytojui, atvaizdavimui. Funkciniai slapukai negali stebėti naršymo kitose interneto svetainėse, taip pat, šio slapukų tipo informaciją galima padaryti anonimine. Tiksliniai, arba reklaminiai, slapukai: šie slapukai naudojami rodomų reklamų suasmeninimui, kurio tikslas – atitikti lankytojo interesus. Tiksliniais slapukais galima valdyti reklamos parodymų kiekį ir apriboti jos atvaizdavimą, analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą (pvz., paspaudimų ir parodymų santykį).Slapukai Pavadinimas - "FJ_Cookie_Informed", funkcija - slapukų juos naudotojo pasirinkimo įsiminimui, saugojimo terminas - 180 d.? Pavadinimas - "PHPSESSID", funkcija - krepšelio funkcijoms ir prisijungimui, saugojimo terminas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - "livezilla", funkcija - pagalbos realiu laiku suteikimo galimybė lankytojui, saugojimas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - Google (analytics ir adsense) slapukai: "ADSENSE", "CONSENT", "AID", "DV", "GAPS", "NID", "OGPC", "S", "SNID", "__utma", "__ga", funkcija - Google slapukai naudojami naudotojų lankomumo ir veiksmų analizei. Saugojimo terminas - nustato kompanija Google. Pavadinimas - soc. tinklo Facebook slapukai: "datr", "fr", "lu", "reg_fb_gate", "reg_fb_ref", "sb", funkcija - slapukai naudojami atvaizduoti mėgstančiųjų OWEXX Facebook soc. paskyrą profilio nuotraukas ir kiekį. Saugojimo terminas - nustato soc. tinklas Facebook. Pavadinimas - "CID", "UID", "C", funkcija - prisitaikančių formų įskiepis, saugojimas - iki sesijos pabaigos. Pavadinimas - YouTube slapukai: "CONSENT", "PREF", "VISITOR_INFO01_LIVE", "YSC", "_GA", funkcija - Youtube įskiepio funkcionavimui, video medžiagos atvaizdavimui projekte. Saugojimo terminas - nustato Youtube.
Save settings
Cookies settings